ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า จากเมืองไทยประกันชีวิต เหมาจ่ายค่ารักษาเต็มที่สูงสุดถึง 500,000 บาท

เพราะชีวิตต้องวางแผน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจ ด้วย ประกันสุขภาพ โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 500,000 บาท ต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท

เจ็บป่วยทั้งทีไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา เพราะเมืองไทยประกันชีวิตออกแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย กับโครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับคุณสูงสุดถึง 500,000 บาท จากโรคระบาดโควิด 19 การแพ้วัคซีนโควิด 19 โรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรง และรับค่าห้องพักรักษาอีก 4,000 บาทต่อวัน

จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

สิทธิ์และคุณสมบัติผู้สมัคร ประกันสุขภาพโครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

โครงการประกันเหมาจ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 75 ปี และได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 81 ปี

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

การชำระเบี้ยประกัน

สามารถชำระเบี้ยได้ทั้งแบบรายเดือนได้และรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนที่ 1

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 4,000 บาทต่อวัน
 • ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนที่ 2

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU 8,000 บาทต่อวัน
 • ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนที่ 3

• ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง
• ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน
• ค่าห้อง ICU 8,000 บาทต่อวัน
• ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองและผลประโยชน์โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

หมายเหตุความคุ้มครองโครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 3

 • โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2564
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N) มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่น

 • ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

2. การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • ริดสีดวงทวาร
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • นิ่วทุกชนิด
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

3. การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

4. การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

5. การตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *